PAMIĘTAJ:

1. Możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach.
2. Ustal listę preferencji. Na pierwszym miejscu listy znajduje się oddział na którym najbardziej Ci zależy.
3. Wniosek niezłożony przez SYSTEM NABÓR nie bierze udziału w rekrutacji.
4. Dostarcz wniosek do szkoły pierwszego wyboru w celach weryfikacyjnych.
5. 22 lipca godz. 14.00 (poniedziałek) – publikacja w szkołach ponadpodstawowych list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na podstawie dostarczonych oryginałów świadectw i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Warunkiem podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia jest przedłożenie w szkole umowy z pracodawcą na realizację praktycznej nauki zawodu
6. 22 lipca godz. 14.00 (poniedziałek) informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na stronie Kuratorium Oświaty.

Link do platformy Nabór (link aktywny):

Nabór kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2  odbywa  się z wykorzystaniem  elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/.
System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych danych kandydata
15 maja – 14 czerwca godz. 15.00 (piątek) kandydaci (samodzielnie lub z pomocą rodziców) wprowadzają wymagane w procesie rekrutacji dane: wypełniają i drukują wniosek, wpisują oceny,  załączają zeskanowane dokumenty.

W razie problemów zadzwoń pod numer telefonu 795-170-991 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00)  lub napisz sekretariat@pzs3.info

do 5 lipca godz. 15.00 (piątek)wypełnione elektronicznie i podpisane przez Rodziców/Opiekunów prawnych wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać do szkoły pierwszego wyboru. W tym czasie istnieje możliwość zmiany wybranych szkół.
System automatycznie wylicza kandydatom punkty na podstawie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięć.

Na tym etapie rekrutacji system:

1. przydzieli kandydata tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub żadnego (do żadnego w sytuacji gdy kandydat nie uzyskał wystarczającej liczby punktów)

2. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji

3. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów  o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów

4. kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów posługuje się kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie muszą być poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej)

do 11 lipca weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych dokumentów.
12 lipca –  lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
12 lipca – 19 lipca godz. 15.00 (piątek) kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole donosi do punktu naboru oryginały: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego woli uczęszczania  do oddziału do którego został przyjęty.

Złożyć należy przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły zapoznać się musi z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w systemie NABÓR. Stanowi on załącznik do Wniosku.