Możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach!

Wniosek niezłożony przez SYSTEM NABÓR nie bierze udziału w rekrutacji!

Pamiętaj o dostarczeniu wniosku do szkoły pierwszego wyboru w celach weryfikacyjnych!

 

 • Nabór kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2 odbywa  się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/.
 • System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych danych kandydata
 • Kandydaci (samodzielnie lub z pomocą rodziców) wprowadzają wymagane w procesie rekrutacji dane. W razie problemów zadzwoń pod numer telefonu 795-170-991 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00) lub napisz sekretariat@pzs3.info
 • Ustal listę preferencji. Pamiętaj, że na pierwszym miejscu listy znajduje się oddział na którym najbardziej Ci zależy
 • Wypełnione elektronicznie i podpisane przez Rodziców/Opiekunów prawnych wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać do szkoły pierwszego wyboru
 • System automatycznie wylicza kandydatom punkty na podstawie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięć
 • Na tym etapie rekrutacji system
 1.  przydzieli kandydata tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub żadnego (do żadnego w sytuacji gdy kandydat nie uzyskał wystarczającej liczby punktów)
 2. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji
 3. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów
 4. kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów posługuje się kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie muszą być poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej)
 5. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole przedkłada w punkcie naboru oryginały: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego woli uczęszczania do oddziału do którego został przyjęty
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zapoznają się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w systemie NABÓR, który stanowi załącznik do Wniosku