Szanowni Państwo

w związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1), (dalej jako RODO) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazujemy poniższe informacje:

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie  został powołany Inspektor ochrony danych (IOD). Inspektorem jest Jarosław Karwowski. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Powiatowy Zespół Szkół  Nr 3 w Wejherowie, w tym w zakresie  realizacji Państwa praw wynikających z RODO.


Dane kontaktowe:
– e-mail: inspektorodo@pzs3.info 
– adres korespondencyjny: Powiatowy Zespól Szkół Nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Mając na względzie zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół  Nr 3 w Wejherowie,
 2. Inspektorem ochrony danych jest Jarosław Karwowski. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw wynikających z RODO można kontaktować się pisząc na adres administratora jak wyżej lub na adres e-mail: inspektorodo@pzs3.info
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  a) realizacji zadań statutowych szkoły, w tym zadań opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych
  b) przeprowadzenia rekrutacji do szkoły
  c) promowania działań podejmowanych przez szkołę
  d) organizacji konkursów
  e) rekrutacji pracowników
  f) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika
  g) realizacji zamówień publicznych
  h) realizacji umów cywilnoprawnych
  i) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do szkoły, również w trybie dostępu do informacji publicznej
  j) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły (poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego
 4. Podstawą przetwarzania są m.in. następujące przepisy:
  a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  d) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  e) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  f) RODO (m.in.: zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą; przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora w związku z podpisanymi przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie  umowami lub porozumieniami w ramach realizacji powyższych celów (np. dziennik elektroniczny),
  2. firmom kurierskim i pocztowym, które mogą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,
 6. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie do przetwarzania danych przez określony czas (np. w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły, dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana przez okres 1 roku; w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu kształcenia; przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne) oraz 50 lat (arkusze ocen)
  2. obsługi dokumentów związanych z realizacją zadań statutowych szkoły tj. od 3 miesięcy do 50 lat;
  3. na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
  4. okres na jaki została udzielona zgoda lub do czasu jej  odwołania.
 7. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).