Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego
w Wejherowie mają możliwość otrzymania stypendium:

Stypendium STAROSTY WEJHEROWSKIEGO

Stypendium przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym, w szczególności  za osiągnięcia ostatniego roku szkolnego.

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

  • w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce
  • w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z zachowania ocenę: dobre

Więcej informacji: https://powiatwejherowski.pl/stypendia

 Stypendium PREZESA RADY MINISTRÓW

 Zgłaszany jest uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wynik, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia