Wierzyć się nie chce, że początki naszej szkoły sięgają czasów sprzed kilkudziesięciu lat, a mianowicie roku 1971, kiedy to Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie podjęło dnia 26 kwietnia uchwałę o przekazaniu lokalu przy ul. Dworcowej 5 z przyległymi terenami należącymi dotychczas do Szkoły Podstawowej Nr 1 dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej.

Szkoła liczyła wówczas 720 uczniów, którzy pod opieką 32 nauczycieli kształcili się w następujących zawodach: sprzedawca, krawiec odzieży damskiej lekkiej i ciężkiej, stolarz, mechanik samochodowy, ślusarz mechanik i mechanik maszyn rolniczych.

Warunki nauki i pracy były trudne. Jednak dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli w latach 1974-1976 szkoła przeszła generalny remont i rozbudowę. W wyniku prac remontowo-adaptacyjnych przybyło kilka sal lekcyjnych, świetlica, szatnia, kuchnia, toalety, wybudowano nową salę gimnastyczną.

Kolejne lata charakteryzują się szybkim rozwojem naszej placówki, jedynej tak wielkiej szkoły zawodowej w powiecie. W drugiej połowie lat 70 szkoła liczy 1200 uczniów kształcących się w ponad 100 różnych zawodach. Popularne stają się klasy wielozawodowe, których młodzież uczestniczy w kursach zawodowych. Uczniowie tych klas wybierają wąskie specjalności, np. szlifierz szkła, fotograf, farbiarz, kuśnierz, liternik.

Gwałtowny rozwój placówki spowodował, że szkoła pracowała przez sześć dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 20.00. Wzrastające zainteresowanie nauką i napływ młodzieży sprawiły, że została otwarta filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Rumi, w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 3.

Rok szkolny 1977/1978 niesie dalsze zmiany w życiu naszej szkoły. Zostaje uruchomiona filia w budynku OHP przy ul. Budowlanych, która obejmuje pięć klas w zawodach budowlanych. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1.

Rozkwit szkoły przypada na połowę lat 80, kiedy dyrektorem został Piotr Lenz. Szkoła liczyła wówczas 37 oddziałów, w tym 15 klas pierwszych, a w 1987 r. już 46 oddziałów. Powołany został nowy kierunek kształcenia: monter układów elektronicznych dla potrzeb Przedsiębiorstwa „Radmor” w Gdyni.

Od 1 września 1987r stajemy się Zespołem Szkół Zawodowych, w skład którego wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Zasadnicza Szkoła dla Pracujących oraz Podstawowe Studium Zawodowe. Od 1989r, kiedy dyrektor Piotr Lenz został posłem Sejmu X kadencji, funkcję dyrektora szkoły objął Witold Sieg.

Początek lat 90. to okres intensywnych przemian w kraju, przejście z gospodarki centralnie kierowanej do wolnorynkowej, co pociągnęło za sobą również przemiany w funkcjonowaniu szkoły.

Szkolnictwo średnie zawodowe

Trafnie podjęte decyzje dyrekcji i grona pedagogicznego radykalnie zmieniają oblicze naszej szkoły. Idea powołania szkoły średniej, zrodzona na przełomie lat 80 i 90, staje się faktem. Dzięki staraniom dyrektora Witolda Siega pozyskano budynek po zlikwidowanym OHP, w którym mieściła się filia szkoły. Rada Miasta przekazała oba budynki na cele oświatowe, co stworzyło szkole ogromną szansę rozwoju. Obiekty wymagały prac remontowo-adaptacyjnych. Ze względu na ich duże koszty część wykonali nauczyciele poza godzinami pracy. Pomoc zaoferowały też m.in. Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Elektrownia Wodna „Żarnowiec”, Rada Miasta Wejherowa oraz zaprzyjaźniona szkoła z niemieckiego miasta Helmstedt.
W wyniku tych prac pozyskano nowe sale lekcyjne, pracownie oraz pomieszczenia administracyjne. Wykorzystano nawet piwnicę na szatnię dla uczniów.
Nie lada wyzwaniem dla dyrekcji szkoły stała się konieczność wyposażenia pracowni krawieckiej, gastronomicznej, a zwłaszcza komputerowej. Oświatowe środki finansowe, choć zwiększone, nie pokryły w pełni zapotrzebowania, ale jak zwykle, nie zawiedli sponsorzy i przyjaciele szkoły.

Nowoczesną jak na owe czasy pracownię komputerową otwarto uroczyście 28 kwietnia 1994 roku. Trudności związane z ogrzewaniem pomieszczeń zmusiły dyrektora do szukania nowych rozwiązań. Dzięki pomocy Zbigniewa Chuchały, dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i jednocześnie nauczyciela naszej szkoły, oraz dodatkowej dotacji z Kuratorium Oświaty uzyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na budowę nowoczesnej, ekologicznej kotłowni, która nadal zaspokaja potrzeby placówki.
W połowie lat 90 szkoła przystąpiła do przygotowania uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru. Znaczącą formą gromadzenia funduszy na sfinansowanie tego przedsięwzięcia oraz dalsze wyposażenie szkoły w pomoce naukowe było wyemitowanie cegiełek rozprowadzanych wśród uczniów, rodziców i w zakładach pracy oraz instytucjach Wejherowa i powiatu. Placówka wzbogaciła się o nowe pomieszczenia biblioteczne i czytelnię, w której wyeksponowano kącik pamięci Patrona Szkoły. Zlecono również wykonanie sztandaru.

W ramach przygotowań do uroczystości, dla upamiętnienia postaci Patrona, z inicjatywy Piotra Lenza przed budynkiem szkoły stanął obelisk z pamiątkową tablicą i podobizną księdza Edmunda Roszczynialskiego, którego sponsorem była Rada Miasta Wejherowa.

Kolejnym doniosłym momentem w życiu Zespołu Szkół Zawodowych było zwrócenie się 1 lutego 1993 r. dyrektora do Kuratorium Oświaty w Gdańsku z wnioskiem o powołanie dwóch szkół średnich: Liceum Handlowego i Liceum Zawodowego. Władze kuratoryjne odniosły się pozytywnie do prośby dyrektora i pismem z 16 sierpnia 1993 r. poinformowały o powołaniu Liceum Handlowego o specjalności technik handlowiec i Liceum Zawodowego o specjalności pracownik administracyjny. Spełniły się oczekiwania dyrekcji, grona pedagogicznego, a przede wszystkim rodziców i uczniów naszego miasta i regionu.

Od tej pory rozpoczyna się dalszy rozwój szkoły. Na wniosek dyrektora Witolda Siega 5 grudnia 1994 r. Kuratorium powołuje kolejną szkołę – Liceum Ekonomiczne, które funkcjonuje od 1 września 1995 r.

Pierwsze w histori placówki egzaminy dojrzałości odbyły się w maju 1997 r. Przystąpiło do nich 52 abiturientów Liceum Handlowego i Liceum Zawodowego.

Należy wspomnieć, że powyższe zmiany rozpoczynają dalszą reorganizację szkoły. Zgodnie z tendencjami rozwojowymi i oczekiwaniami lokalnej społeczności następuje gwałtowny rozwój szkolnictwa średniego – technikalnego i licealnego.

Jako placówka oświatowa możemy poszczycić się pokaźnym dorobkiem. Dajemy młodzieży miasta i powiatu wejherowskiego bogatą ofertę edukacyjną. W zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego zawodowego stanowimy jeden z największych ośrodków w powiecie. Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy i polityki kadrowej naszego powiatu. Uczniowie mogą się kształcić w różnych typach szkół ponadpodstawowych i w różnych zawodach, w systemie dziennym i zaocznym. Szkoła dla młodzieży oferuje zawody: technik ekonomista ze specjalnością finanse i rachunkowość, technik handlowiec, technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej. Ponadto uczniowie mogą nauczyć się zawodu kucharza małej gastronomii, sprzedawcy i stolarza w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1. Z roku na rok poszerzamy ofertę edukacyjną dla dorosłych. W roku szkolnym 2006/2007 utworzyliśmy szkołę policealną kształcącą w zawodzie technik administracji, technik obsługi turystycznej i technik rachunkowości w systemie zaocznym.

Niemałym walorem szkoły jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, której praca z młodzieżą owocuje licznymi osiągnięciami w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczniowie zdobywają indeksy prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju, bardzo dobrze zdają egzaminy zawodowe i sprawdzają się jako świetni fachowcy w zakładach pracy bądź sami zakładają swoje przedsiębiorstwa.

Od wielu lat szkoła cieszy się dużym uznaniem w środowisku, jest przyjazna uczniom i stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju. Panuje w niej atmosfera wzajemnej życzliwości i zdrowej rywalizacji, przyjaźni i zaangażowania społecznego.

Na terenie szkoły działa wiele kół zainteresowań. Niektóre z nich mają wieloletnią tradycję, np. koło sportowe, strzeleckie, gastronomiczne, teatralne, turystyczne. Aktywnie działają firmy młodzieżowe – szkolne miniprzedsiębiorstwo.

Chociaż placówka ma charakter zawodowy, duży nacisk kładzie się na przedmioty ogólnokształcące, szczególnie na kształcenie literacko – językowe. Wrażliwość na piękno literatury i estetykę słowa kształtują konkursy: recytatorski i ortograficzny. Zgodnie z ideą, że człowiek nie urodził się sobie, szkoła kładzie nacisk nie tylko na zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale na równi stawia dziedzinę wychowania młodego pokolenia i kształtowania właściwych relacji międzyludzkich.

Od wielu lat do tradycji naszej szkoły należy działanie na rzecz środowiska: praca w wolontariacie, opieka nad osobami starszymi, nad dziećmi specjalnej troski. Przez wiele lat uczniowie i wychowawcy otaczali opieką Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kopernika 13.

Szkoła uczy postaw patriotycznych, tolerancji i przyjaźni. Od kilkudziesięciu lat placówka ma stały kontakt z zaprzyjaźnionymi szkołami z niemieckich miast. Od kilkunastu lat współpracuje ze szkołą w Helmstedt. W ramach tej współpracy odbywa się coroczna wymiana uczniów i nauczycieli.

W roku 2005 uzyskaliśmy Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie standardu Szkoła podejmuje różnorodne zadania na rzecz podwyższania jakości swojej pracy, a także certyfikat Szkoła z klasą. W 2006 roku włączyliśmy się do akcji Szkoła bez przemocy.

W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiliśmy do realizacji projektu językowego w ramach programu Sokrates-Comenius 1 pod tytułem „Sztuka kulinarna Kaszub i Wschodniej Westfalii” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W roku 2007 uzyskaliśmy nominację do Certyfikatu Jakości „Szkoła przedsiębiorczości”. Rok później podpisaliśmy porozumienie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej dotyczące współpracy, a także nastąpiło otwarcie ogólnodostępnej strefy rekreacji. W roku 2010 odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej oraz Szkoła otrzymała Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Zbiegło się to z rozpoczęciem zagranicznych praktyk zawodowych.  

W 2016 roku Dyrektorem zostaje Wojciech Rogocki. Dbając o poprawę warunków nauczania oraz chcąc sprostać oczekiwaniom środowiska lokalnego, doprowadził do rozwoju bazy dydaktycznej szkoły oraz do poszerzenia oferty edukacyjnej. Zostało dobudowano piętro wraz z łącznikiem do budynku szkoły znajdującej się przy ulicy Budowlanych. Dało to placówce sale lekcyjne wraz z zapleczem. Zaadoptowany został również budynek przy ulicy Sobieskiego 302. W styczniu 2018 roku  nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie. Obecnie placówka ciągle podnosi poziom nauczania. Podpisała porozumienia o współpracy w wiodącymi na rynku instytucjami: Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce o/Gdańsk, PORTĄ KMI POLAND SA. Realizuje projekty zagraniczne oraz staże partnerskie. Z powodzeniem młodzież korzysta z programów unijnych –  Praktyk w Hiszpanii, Erasmus+, Leonardo da Vinci, Pomorskie – dobry kurs na edukację.