Technik ekonomista – profil specjalista do spraw kadr i płac

Technik ekonomista – to ciekawy i perspektywiczny  zawód dający przygotowanie do podjęcia pracy w dziale kadrowo-płacowym, marketingu i zarządzania, analizy ekonomicznej. Profil specjalisty do spraw kadr i płac ułatwi również podjęcie własnej działalności gospodarczej jak i również kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwent tej specjalności może wykonywać również różnorodne prace biurowe m. in. w firmach i urzędach.

Nauka w zawodzie technik ekonomista trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik ekonomista.

EKA 04   – PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE  ORGANIZACYJNEJ  na koniec kl. 3

 • stosowanie  przepisów prawa w prowadzeniu działalności
 • posługiwanie się zasadami mikroekonomii i makroekonomii
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, organizowanie pracy biurowa i sekretariatu  z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • prowadzenie dokumentacji sprzedaży
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników ekonomicznych
 • przeprowadzania analizy statystycznej zbiorowości
 • sporządzania biznesplanu

                                                                             

EKA 05   – PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI  FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH na koniec kl. 4

 • prowadzenie rekrutacji pracowników
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie analizy zatrudnienia
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami, bankami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • matematyka

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • geografia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik ekonomista może znaleźć zatrudnienie w wielu działach nowoczesnej firmy: planowania i sprawozdawczości finansowej, polityki zatrudnienia, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej oraz sprzedaży i sekretariacie. 

Ekonomistów poszukują instytucje związane z bankowością, ubezpieczeniami i podatkami, biura maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe.  Specjaliści w dziedzinie ekonomii są również świetnie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.