Technik spedytor – profil transport intermodalny

To atrakcyjny zawód dający duże możliwości zatrudnienia w jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki narodowej jakim jest transport. Profil transport intermodalny pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizacji transportu ładunku z wykorzystaniem różnych środków transportu, z naciskiem na dynamicznie rozwijający się transport kontenerowy. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł podjąć pracę u operatorów spedycyjnych organizujących kompleksowe usługi przewozów lądowo-morskich i lądowo-powietrznych.

W ramach zadań zawodowych spedytor organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy  wykorzystaniu środków transportu. Organizowanie przewozów polega na ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych.

Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Nauka w zawodzie technik spedytor trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie jednej kwalifikacji zawodowej. Po jej uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się  dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik spedytor.                                                                          

SPL 05   – ORGANIZACJA TRANSPORTU ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW na koniec kl. 4

  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
  • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

  • język angielski
  • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

  • geografia

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
  • geografia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym. Spedytorzy zatrudniani są w hurtowniach, placówkach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych w działach zaopatrzenia, sprzedaży i wysyłki.