Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil menager gastronomii z elementami dietetyki

Zajmuje się planowaniem żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia oraz organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego. Uczniowie uczą się ekspedycji potraw i napojów oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Do jego głównych zadań należy układanie diet, sporządzanie dań zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia jak również obliczanie wartości odżywczej i energetycznej posiłków, układanie menu – codziennego i okolicznościowych.

Nauka w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik żywienia i usług gastronomicznych.

HGT 02   – PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ  na koniec kl. 3

 • ocenianie jakości produktów
 • przechowywanie żywności
 • obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy
 • obsługa sprzętu gastronomicznego
 • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawanie dań

                                                                             

HGT 12   – ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH na koniec kl. 4

 • ocenianie jakości żywności
 • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywanie usług gastronomicznych
 • ekspedycja potraw i napojów.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • biologia

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • chemia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego otwartego –  restauracjach, kawiarniach, hotelach, zakładach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, pensjonatach, domach wczasowych, restauracjach na statkach, promach oraz w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego – stołówkach szpitalnych i zakładowych, sanatoriach, stołówkach szkolnych, internatach. Zatrudniani są w  przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych, w stacjach sanitarno – epidemiologicznych w dziale kontroli żywności, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu. Absolwent kierunku może prowadzić własną działalność gospodarczą, ukierunkowaną na produkcję i sprzedaż wytworzonej żywności.