Na koniec edukacji  (3 kl) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

SPL.01.Obsługa magazynów

To zawód dający możliwość zatrudnienia w miejscach pracy, gdzie występuje konieczność magazynowania towarów. Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie miał możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia i zdobycia drugiej kwalifikacji – organizacja transportu co umożliwia zdobycie tytułu technika logistyka oraz możliwość przystąpienia do matury.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

– język polski

– matematyka

– język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)

– geografia